Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

Informació sobre el tractament de dades personals

Aquesta informació descriu com es recullen, utilitzen, emmagatzemen, comparteixen i protegeixen les dades personals que les persones usuàries faciliten a través de l’àrea pública d’aquest lloc web (el Lloc Web).

El Lloc Web garanteix que no es demanen dades personals de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a terceres parts, llevat dels supòsits en què sigui legalment imprescindible. Les dades personals de les persones usuàries es tracten d’una manera eficaç i responsable, amb un compliment estricte del que estableixen el Reglament (UE) 679/2016 general de protecció de dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i la resta de la normativa que sigui aplicable eventualment.

Les persones usuàries garanteixen l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniquin a través del Lloc Web i que mantindran actualitzada la informació que hi hagin facilitat, per tal que en tot moment respongui a la seva situació real, i són les responsables úniques de les manifestacions falses o inexactes que hi facin, com també dels perjudicis que se’n puguin derivar.

Identificació de les entitats responsables del tractament 

Les dades personals de les persones usuàries les tracten les entitats següents (conjuntament, les Corresponsables), en règim de corresponsabilitat:

 • BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros Amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel de Colbrand, 22, 28050 Madrid, Espanya. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36651, llibre 0, foli 117, secció 8, full M-657405, inscripció 2a, i al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767. Persona delegada de Protecció de Dades: DPO_BSSegurosGenerales@BSSeg.com. Si sou client d’aquesta companyia, podeu consultar-ne la política de privacitat aquí.
 • BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros Amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel de Colbrand, 22, 28050 Madrid, Espanya. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36993, llibre 0, foli 149, secció 8, full M-661014, inscripció 2a, i al Registre de la Direcció General d’Assegurances com a Entitat Asseguradora amb la clau C-0557. Persona delegada de Protecció de Dades: DPO_BSVida@BSVida.com. Si sou client d’aquesta companyia, podeu consultar-ne la política de privacitat aquí.
 • BanSabadell Pensiones E.G.F.P., Sociedad Anónima Amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel de Colbrand, 22, 28050 Madrid, Espanya. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36622, llibre 0, foli 140, secció 8, full M-657072, inscripció 2a, i al Registre Especial d’Entitats Gestores de Fons de Pensions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Persona delegada de Protecció de Dades: DPO_BSPensiones@BSPensiones.com. Si sou client d’aquesta companyia, podeu consultar-ne la política de privacitat aquí.

Aquestes entitats han dissenyat el Lloc Web i decideixen conjuntament les finalitats i els mitjans del tractament de les dades personals que s’hi fan. Aquestes entitats han subscrit l’acord de corresponsabilitat oportú per determinar les responsabilitats que els pertoquen en el marc d’aquests tractaments. Si voleu obtenir informació sobre els aspectes essencials de l’acord, podeu demanar-la a través de qualsevol de les adreces de correu electrònic que apareixen en aquest apartat.

Tipus de dades objecte de tractament

El Lloc Web és un canal informatiu i de gestió de productes que han estat contractats prèviament. Les categories de dades personals que són objecte del tractament són les següents: 

 • Dades de navegació: les dades de navegació de les persones usuàries obtingudes per mitjà de galetes. 
 • Informació sobre incidències i consultes: dades personals que s'enviïn a través de la bústia habilitada per a la comunicació d'incidències i/o consultes.

 

Finalitats del tractament

 • Fer estudis estadístics i gestionar el Lloc Web: les dades de navegació són objecte de tractament amb la finalitat de saber quin ús del Lloc Web fan les persones usuàries (per exemple, conèixer el nombre de visites i quins són els continguts que generen més interès), d’analitzar aquesta informació per introduir-hi millores i fer-la anònima per conservar-la amb fins estadístics. Si voleu obtenir més informació sobre els tipus de galetes que fa servir el Lloc Web i com atorgar-hi o revocar-hi el vostre consentiment, podeu consultar la Política de galetes.
 • Gestió de les incidències i/o consultes que arribin a través de la Bústia publicada a aquest efecte a la pàgina web: la informació personal enviada a través de la bústia d'incidències serà tractada per gestionar la incidència o la consulta enviada per part de les persones usuàries.

 

Períodes de conservació

Les dades de navegació es conserven durant un període de dos (2) anys.

Les dades identificatives i de contacte es conserven mentre tingueu contractat cap producte o servei amb alguna de les entitats Corresponsables, i es conserven també després de concloure la relació contractual, degudament bloquejades, durant el termini necessari per atendre les responsabilitats que puguin derivar-se’n. Aquest termini de cap manera no pot excedir els deu (10) anys.

La informació personal enviada a través de la bústia d'incidències es conservarà durant el termini necessari per poder-ne gestionar i resoldre. Aquesta informació personal es conservarà mentre la incidència sigui gestionada i, un cop finalitzada, es conservaran durant un termini màxim dos (2) anys.

La informació i la documentació relativa als productes contractats són objecte de conservació a cadascuna de les entitats, com a responsables independents, d’acord amb els terminis que estableix la seva política de privadesa.

Durant tot el període de conservació, s’hi apliquen mesures de seguretat apropiades per evitar els riscos de destrucció, pèrdua, alteració accidental o accés no autoritzat a les vostres dades personals. En compliment de l’article 32 de la LOPD, durant el darrer període del termini de conservació establert, les dades personals es conserven bloquejades només a l’efecte de respondre davant de possibles responsabilitats derivades del tractament.

Legitimació

La base jurídica per al tractament de dades de navegació ‒incloent-hi l’elaboració de perfils amb finalitats comercials en el cas de clientela potencial‒ és el consentiment atorgat per a la instal·lació de galetes, d’acord amb el que estableix la política de galetes.

La base jurídica per al tractament de la informació rebuda a través de la bústia d'incidències i consultes és l'interès legítim de les companyies de gestionar els incidents que puguin afectar les persones usuàries o els clients de les mateixes.

Comunicacions a terceres parts

Les dades personals de les persones usuàries de cap manera no es comparteixen ni se cedeixen a terceres parts alienes a les entitats Corresponsables del tractament.

Sens perjudici d’això, poden tenir accés a les dades personals els encarregats del tractament (proveïdors de serveis) de les entitats Corresponsables. En aplicació de les seves polítiques de bon govern corporatiu, aquestes entitats només treballen amb encarregats de tractament que, prèviament, han ofert prou garanties de compliment de la legislació vigent relativa a la protecció de dades. Això garanteix que les dades personals de les persones usuàries de cap manera no es tractin des d’un país que no ofereixi un nivell de protecció equiparable a l’europeu, tant si es fa mitjançant mesures contractuals amb els encarregats de tractament com mitjançant l’existència i la verificació de normes corporatives vinculants o mitjançant altres garanties equivalents.

Igualment, les Corresponsables poden compartir les dades amb les autoritats competents en compliment d’obligacions que la llei estableixi.

Drets de les persones interessades

Les persones interessades poden exercir els drets següents:

 • Dret d’accés, si volen sol·licitar la confirmació (o no) que estem tractant les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir-ne una còpia, junt amb la informació completa sobre el tractament.
 • Dret de rectificació, si volen sol·licitar la correcció d’errors, la modificació de dades inexactes o incompletes i, en definitiva, garantir la certesa de la informació que és objecte de tractament.
 • Dret de supressió, si volen sol·licitar la cancel·lació o la supressió de les seves dades, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que va motivar el tractament o la recollida hagués desaparegut.
 • Dret de portabilitat, si volen rebre, en format electrònic, les dades personals que hagin facilitat i les que s’han obtingut a partir de les relacions contractuals, i transmetre-les a una altra entitat.
 • Dret d’oposició, si volen sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. En aquests casos es deixa de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, contractuals o per exercir o defensar-se de possibles reclamacions.
 • Dret a la limitació del tractament, en els supòsits següents: (i) mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; (ii) quan el tractament de les dades sigui il·lícit i se n’oposin a la supressió; (iii) quan ja no faci falta tractar les dades, però les persones interessades les necessitin per exercir o defensar-se de reclamacions; i (iv) quan s’hagin oposat al tractament de les seves dades per dur a terme una tasca d’interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
 • Dret a revocar el consentiment, si volen retirar el consentiment que havien prestat per a un tractament determinat, sense que això afecti el tractament de dades fet abans de retirar-lo.

Per exercir qualsevol d’aquests drets i també per sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte relatiu al tractament de les vostres dades, podeu adreçar-vos a les bústies de correu electrònic que cada Corresponsable ofereix a aquest efecte, o bé contactar amb les respectives persones delegades de Protecció de Dades:

- Per a BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros: ProteccionDatos_BSVida@BSVida.comDPO_BSVida@BSVida.com

- Per a BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros: ProteccionDatos_BSSegurosGenerales@BSSeg.com; DPO_BSSegurosGenerales@BSSeg.com

- Per a BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A.: ProteccionDatos_BSPensiones@BSPensiones.com; DPO_BSPensiones@BSPensiones.com.

Per tal de cursar la vostra sol·licitud sense demora, en cas que demaneu d’exercir un dret, es recomana que hi indiqueu de manera clara la identitat de la persona interessada (nom i cognoms), el número del document nacional d’identitat i el dret o drets que voleu exercir. L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es facin sol·licituds d’accés que resultin clarament infundades o excessives, cas en el qual estem habilitats legalment per aplicar un cànon raonable que cobreixi el cost de tramitar la sol·licitud.

En darrera instància, us informem que podeu recórrer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per demanar la tutela dels vostres drets o presentar la reclamació que considereu convenient, a través de la pàgina web www.agpd.es o a la seu social, situada al carrer Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid (Espanya).