Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

Aquest apartat està enfocat únicament a les persones que no estiguin satisfetes amb l’actuació de la companyia, en la situació que sigui, derivada dels seus compromisos contractuals, en els termes legals vigents.

Si tens cap incidència, consulta o sol·licitud (com ara la sol·licitud de no renovació de la pòlissa, sol·licitud d’un duplicat, sol·licitud de canvi de persona beneficiària o de número de compte corrent, sol·licitud d’informació sobre l’estat d’un sinistre) o si vols fer qualsevol altra gestió amb la teva pòlissa, pots fer-les a través del nostre canal d’Atenció a la Clientela.

Contactar

Les queixes i reclamacions han de presentar-se per escrit, el termini per a la resposta per part nostra no pot ser superior a UN MES, i la decisió que comporti és vinculant per a l’entitat, segons el que estableix l’Ordre ministerial ECO 734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, i tal com ho recull el Reglament per a la defensa de la clientela del grup.

Queixes i reclamacions

Preguntes freqüents

Com s’ha de presentar una queixa o una reclamació?

Recorda que aquest canal és d’ús exclusiu per presentar reclamacions, i que el termini de resposta és d’un màxim de 30 dies; per tant, hauria de ser la darrera instància de contacte amb la companyia.

Si tens cap incidència, consulta o sol·licitud (com ara la sol·licitud de no renovació de la pòlissa, sol·licitud d’un duplicat, sol·licitud de canvi de persona beneficiària o de número de compte corrent, sol·licitud d’informació sobre l’estat d’un sinistre) o si vols fer qualsevol altra gestió amb la teva pòlissa, pots fer-les a través del nostre canal d’Atenció a la Clientela fent clic aquí.

Si el teu problema no es resol mitjançant els canals descrits, pots presentar la teva reclamació directament a les adreces electròniques:

O bé a l’adreça postal de Defensa del Cliente, c/ Acanto, 22, 28045 Madrid.

Recorda que, per poder atendre la teva reclamació, cal que ens facilitis les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Motiu de la reclamació
 • Dades personals de qui reclama
 • Cal que indiquis de manera expressa que no tens esment que la reclamació estigui sent tractada en un procediment arbitral o judicial
 • Lloc, data i signatura

Per a temes relacionats amb plans de pensions del sistema individual (Bansabadell Pensiones), cal que t’adrecis al Defensor/a de la Persona Partícip, per a la qual cosa has d’enviar un escrit per correu postal a l’adreça següent: c/ Conde de Aranda, 15, 28001 Madrid; per fax al número 91 577 91 279; o per correu electrònic a l’adreça pbabogados@telefonica.net

Si heu contactat a les nostres tres companyies via email o per adreça postal i no heu obtingut resposta o no us heu facilitat en el termini legalment establert, podeu contactar amb la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions per formular la vostra queixa o reclamació a través de: https://dgsfp.mineco.gob.es/

Com es resolen les reclamacions?

El Servei d’Atenció a la Clientela o el Defensor/a de la Persona Partícip, per als plans de pensions del sistema individual, han de justificar la recepció de la teva reclamació o queixa i facilitar-te’n el número d’expedient. El Servei d’Atenció a la Clientela o el Defensor/a de la Persona Partícip, si escau, pot demanar en el curs de la tramitació dels expedients, tant de qui reclama com dels diferents departaments i serveis de l’entitat afectada, totes les dades, els aclariments, els informes i els elements de prova que es considerin pertinents, com també les al·legacions del departament o el servei que siguin objecte de la reclamació.

El Servei d’Atenció a la Clientela o, si escau, el Defensor/a de la Persona Partícip disposa d’un termini legal d’un mes, comptat a partir de la presentació de la queixa o reclamació, per dictar-ne la resolució, si bé ha d’intentar resoldre l’expedient com més aviat millor.

Si la decisió del Servei d’Atenció a la Clientela o, si escau, el Defensor/a de la Persona Partícip, és favorable a la reclamació, vincula l’entitat reclamada.

Si la decisió del Servei d’Atenció a la Clientela o, si escau, el Defensor/a de la Persona Partícip és desfavorable a la reclamació, o bé si ha transcorregut el termini legal d’un mes des que es va presentar la reclamació sense que se n’hagi notificat la decisió, qui ha reclamat pot recórrer al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid). 

On s’ha d’enviar la reclamació?

Pots enviar la reclamació a les adreces electròniques següents, segons el producte contractat de què es tracti:

 • SAC_BSSegurosGenerales@bancsabadell.com
 • SAC_BSVida@bancsabadell.com
 • SAC_BSPensiones@bancsabadell.com

O bé a l’adreça postal de Defensa del Cliente, c/ Acanto, 22, 28045 Madrid.

Quines companyies estan subjectes a aquest procediment? Les companyies que estan subjectes a l’atenció de reclamacions són:

Les companyies que estan subjectes a l’atenció de reclamacions són:

 • BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, societat mercantil espanyola, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel de Colbrand, número 22, planta 2a, edifici C (Las Tablas), 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36651, llibre 0, foli 117, secció 8a, full M-657405, i al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.
 • Bansabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, societat mercantil espanyola, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel de Colbrand, número 22, planta 2a, edifici C (Las Tablas), 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36993, llibre 0, foli 149, secció 8a, full M-661014, i al Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.
 • Bansabadell Pensiones E.G.F.P., Sociedad Anónima, societat mercantil espanyola, amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel de Colbrand, número 22, planta 2a, edifici C (Las Tablas), 28050 Madrid. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36622, llibre 0, foli 140, secció 8a, full M-657072, i al Registre Especial d’Entitats Gestores de Fons de Pensions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085.
Qui pot reclamar?

Tota la nostra clientela i persones usuàries, tant si són persones físiques com jurídiques, que tinguin la condició de persones prenedora, assegurada, beneficiària o tercera perjudicada, o de drethavent de qualsevol de les anteriors, com també les persones que participen en plans de pensions o que en són beneficiàries.

Reglament d’actuació

Posem a la teva disposició el reglament per a la defensa de la clientela en matèries d’assegurances i per a la defensa de les persones partícips en matèria de pensions.