Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

Finalitat del model

signatura documents
 • La finalitat del nostre Model de prevenció penalEs tracta de mitigar el risc que les entitats de Sabadell Assegurances i Pensions a Espanya incorrin en responsabilitat penal pels delictes comesos en nom o per compte d’aquestes entitats, i en el seu benefici directe o indirecte, pels seus representants legals i administradors de fet o de dret, en els supòsits que preveu el Codi penal.
 • Les persones jurídiquesSón també responsables penals dels delictes comesos, en l’exercici d’activitats socials, per compte seva i en el seu benefici directe o indirecte, per persones que estan subjectes a l’autoritat de qui té les facultats d’administrar-les i dirigir-les, pel fet que no han exercit el control degut sobre aquelles persones.

El nostre Model de prevenció de delictes

Incorpora les mesures de prevenció següents:

 • Política de compliance penal.Incorpora ​​​​​​​ les figures penals que són aplicables a les persones jurídiques. Els tipus el risc dels quals és diferent es detallen tot seguit
  • ​​​​​Les conductes que constitueixen el delicte
  • El compromís de les entitats per evitar-los
  • Què s’espera de les persones membres de l’organització i de les nostres entitats associades de negoci.
 • Un òrgan de vigilància penal.
 • Canals de comunicació i de denúncies.S’estableix l’obligació de comunicar a través del nostre canal de denúncies qualsevol fet que pugui estar relacionat amb un delicte. El canal de denúncies disponible actualment per a les entitats de Sabadell Assegurances i Pensions és la Zurich Ethics Line, canal que compartim amb l’entitat associada a nosaltres Zurich Assegurances. Aquest canal també és accessible per a terceres persones.
imatge oficina
 • Règim disciplinari.Seguint les disposicions obligatòries vigents, i tal com estableix el conveni col·lectiu aplicable al sector d’assegurances, publicat al BOE l’1 de juny de 2017, s’ha formalitzat un protocol disciplinari respecte de les infraccions del compliment del Model de prevenció penal que pot donar lloc a la imposició de sanció disciplinària sobre la persona infractora.
 • Regles per a les entitats associades de negoci (tercers).En el procés de contractació de determinades entitats associades de negoci (enfocament basat en el risc), s’exigeix que abans de contractar-les es determini si tenen Model de prevenció penal. Disposem de clàusules contractuals d’acceptació dels principis de la nostra Política de compliance penal i del Codi de conducta ​​​​​​​.
 • Manual de prevenció i resposta davant dels delictes.Detalla les fases que el Model de prevenció penal desenvolupa, incloent-hi el procés de recerca i el funcionament de l’òrgan de vigilància i el règim sancionador.
trencaclosques equip

El nostre compromís

Sabadell Assegurances i Pensions manté el compromís de complir la llei i protegir les persones empleades, clientes i accionistes. Per aconseguir-ho, és imprescindible que el nostre Model de prevenció penal sigui efectiu. Per això, supervisem que totes les persones membres compleixen el nostre Codi de conducta, la normativa interna, els processos i l’entorn de control.

Com s’han de fer les comunicacions

La comunicació de conductes inadequades és, a més, un deure de tots els integrants de l'organització per assegurar l'efectivitat dels models de prevenció penal de les entitats. Les comunicacions, ja siguin escrites o orals, seran tramitades amb estricta confidencialitat, podent ser realitzades de forma anònima. Hi ha diferents Canals de Comunicacions, disponibles també per a tercers, per informar sobre irregularitats:

 • 01
  Zurich Ethics Line

  Zurich Ethics Line (ZEL) - on line. Canal escrit, compartit amb el nostre soci, Zurich Seguros.

 • 02
  Per telèfon

  Trucant al telèfon 900 998 446. Canal oral, aquest és el telèfon de la Zurich Ethics Line, compartit amb el nostre soci, Zurich Seguros.

Cal que la comunicació de conductes inapropiades es faci sempre de bona fe. Les comunicacions abusives o de mala fe, o sabent que la informació facilitada és falsa poden comportar mesures disciplinàries contra les persones responsables.

Política de no represàlies

 • Sabadell Assegurances i Pensions no tolera les represàlies davant les inquietuds comunicades de bona fe, ni tampoc contra les persones que participen de bona fe en una investigació (p. ex.: testimonis) o que hi aporten informació o proves, i hi adoptarà mesures disciplinàries si les represàlies arriben a produir-se.
 • Si creus que estàs patint represàlies pel fet d’haver posat una denúncia o intervingut en una investigació, has de comunicar aquesta situació de manera immediata com a conducta inapropiada a través de qualsevol canal de comunicació disponible.