Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

FAQS

En esta página encontrarás un conjunto de preguntas y respuestas para resolver todas tus dudas

Resolvemos todas tus dudas

No se encuentran resultados

Com pot beneficiar-te fiscalment un pla de pensions?
Quina diferència hi ha entre un pla de pensions i un Pla de Previsió Assegurat?
Quan puc cobrar-hi les aportacions?
Com pots cobrar el pla de pensions?
Com he de planificar-hi les aportacions?
Com puc consultar els capitals i les cobertures de la meva assegurança?
Com puc cancel·lar l’assegurança?
Què és un unit linked?
Puc canviar les persones beneficiàries de la meva Multiinversió per al cas de mort?
Què passa quan l’emissió d’una multiinversió arriba al venciment?
Puc fer aportacions extraordinàries al meu Estalvi Futur quan jo vulgui?
Puc recuperar el capital del meu Estalvi Futur si, finalment, no vull que el rebi la persona beneficiària?
Què passa quan venç el contracte amb l’Estalvi Futur?
Què implica rescatar una renda vitalícia en les modalitats que en permeten el rescat?
Com puc saber quina és la renda vitalícia que em convé més?
Què passa si la meva vida és més curta que no pas l’esperança de vida?
Què passa si, per sort, la meva vida és molt més llarga del previst?
Es pot rescatar una renda vitalícia?
Com es calcula el preu de l’assegurança?
Què és i què cobreix una assegurança de decessos?
Quina diferència hi ha entre l’assegurança de prima única i la de prima periòdica en l’assegurança de decessos?
Quant costa un servei funerari?
Puc fraccionar el pagament de la meva assegurança de decessos?
Què cobreix l’assistència jurídica en una assegurança de decessos?
Com has de comunicar una mort?
Quina diferència hi ha entre una assegurança de vida i una altra de decessos?
Pot mobilitzar una persona beneficiària els saldos acumulats en un pla d’ocupació?
És poden fer aportacions a un pla de pensió d’ocupació i a un pla de pensions individual?
A quines persones de la plantilla cal oferir-los un pla de pensions d’ocupació?
És obligatòria o voluntària, l’adhesió d’una persona empleada a un pla de pensions d’ocupació?
Hi ha una contribució mínima que l’empresa hagi de fer als plans de pensions d’ocupació?
Pot mobilitzar una persona empleada els saldos acumulats en un pla d’ocupació?
Quins avantatges ofereixen a les pimes els plans de promoció conjunta?
En quins casos se’n poden retirar els diners abans d’hora?
Com s’ha de presentar una queixa o una reclamació?
Qui pot reclamar?
On s’ha d’enviar la reclamació?
Quines companyies estan subjectes a aquest procediment? Les companyies que estan subjectes a l’atenció de reclamacions són:
Com es resolen les reclamacions?
Què passa si em diagnostiquen un càncer poc després de contractar una assegurança de vida?
Puc contractar una assegurança de vida si sé que pateixo una malaltia degenerativa?
Puc canviar la persona beneficiària de la meva pòlissa de vida?
Com puc saber si un familiar tenia una assegurança de vida?
Què inclou l’assegurança de vida Life Care Dona?
Quines exclusions hi ha per contractar una assegurança de vida?
Com he de comunicar un sinistre d’una assegurança de vida?
Per a què serveix una assegurança de vida?
Què passa si la persona assegurada suïcida?
Puc triar el metge que vulgui amb l’assegurança de salut?
Per què l’assegurança dental m’ajuda a prevenir?
Hi està inclosa la cobertura d’un nounat en una clínica privada?
Puc contractar una assegurança de salut si tinc cap malaltia?
Puc fer servir l’assegurança de salut fora d’Espanya?
Què és el període de carència en una assegurança de salut?
Què inclou l’assegurança dental?
Què inclou l’assegurança de salut?
L’assegurança dental té períodes de carència o preexistències?
Què és el copagament en assegurances de salut?
Quines modalitats de pagament de l’assegurança de salut hi ha?
Què és el continent?
Què és el contingut?
Com he de comunicar un sinistre de l’assegurança de comerços?
Què és el continent?
Puc assegurar les meves joies?
Puc fer canvis en la pòlissa de l’assegurança de la llar?
Què és el contingut?
Puc fraccionar el pagament de l’assegurança de la llar?
Inclou l’assegurança de la llar els desperfectes causats per fenòmens atmosfèrics?
Què inclou el servei de manetes?
Puc afegir a la meva assegurança de la llar cap objecte nou que m’hagi comprat (per exemple, un televisor)?
Com he de comunicar un sinistre de l’assegurança de pagaments?
Com he de comunicar un sinistre de l’assegurança de la llar?
Què influeix en el càlcul del preu de l’assegurança de la llar?
Tinc dret a desistir del contracte en l’assegurança de préstec i hipoteca?
És obligatori tenir una assegurança de vida juntament amb la hipoteca?
És obligatori tenir una assegurança de la llar?
És obligatori tenir una assegurança d’incendis?
És obligatori tenir una assegurança de protecció de pagaments?
Si tinc un accident, puc portar el cotxe al taller que vulgui?
Què he de fer en cas de trencament de vidres?
Com he de comunicar un sinistre de l’assegurança d’auto?
És pot incloure més d’una persona conductora en la pòlissa?
Quina documentació he de portar amb mi al cotxe?
Has tingut un incident i vols donar d’alta un comunicat? (o vols preguntar si la teva assegurança el cobreix)
En quins idiomes hi ateneu?
Qui pot accedir a aquest canal i registrar-s’hi?
Com puc saber que el compte de WhatsApp amb què contacto és realment de la vostra companyia?
Què passa si canvio de telèfon?
Quan costa fer servir WhatsApp?
Si cancel·lo totes les pòlisses, em doneu de baixa del canal automàticament?
Puc donar-me’n de baixa en qualsevol moment?
Vols cancel·lar una pòlissa?
Hi ha un límit d’aportació fiscal al Pla de Jubilació Col·lectiu Flexible?
Què passa si, per un supòsit excepcional de liquiditat (atur/malaltia de llarga durada), la persona empleada necessita rescatar el seu Pla de Jubilació Col·lectiu Flexible?
Qui pot contractar Sabadell Flex Empresa?
Com afecta la retribució flexible els salaris del personal?
Què és la retribució flexible?
Quines persones de la plantilla poden tenir accés a Sabadell Flex Empresa?
Com afecta la retribució flexible les bases de cotització del personal a la Seguretat Social?
Què és Sabadell Flex Empresa?
Quines facilitats ofereix a l’empresa Sabadell Flex Empresa?
Com tributen les prestacions d’un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC)?
Què són les prestacions d’un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC)?
Com pot cobrar la persona empleada les prestacions d’un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC)?
Quines contingències cobreix un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC)?
Què passa en un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC) en els casos en què la relació laboral cessa o s’extingeix?
En cas de mort hi ha un capital addicional al saldo del contracte en un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC)?
Com tributen les aportacions a un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC)?
Què és un Pla de Jubilació Col·lectiu (PJC)?
Puc canviar les persones beneficiàries del meu Pla Estalvi per al cas de mort i Assegurança d'Estalvi Sabadell?
Com puc saber quina serà la rendibilitat del meu Pla Estalvi i Assegurança d'Estalvi Sabadell del proper trimestre o semestre?

BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros con NIF A-64194590 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand 22 28050 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Reg. de Entidades Aseguradoras de la DGSyFP con clave C-0767.

BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con NIF A08371908 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand, n.º 22, 28050, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de Entidades Aseguradoras de la DGSyFP, con la clave C-0557. 

BanSabadell Pensiones E.G.F.P., S.A., con NIF A58581331 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, y en el Reg. de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones de la DGSyFP, con la clave G-0085.

BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF. A-03424223, sita en Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R.M. de Alicante,   y en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros  de la DGSyFP con clave nº OV-0004, teniendo suscrito un seguro de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la normativa de  distribución de seguros y reaseguros privados vigente en cada momento.