Assegurança de la llar
Assegurança de salut
Assegurança de cotxe
Assegurança de vida
Estalvi i pensions
Assegurança de decessos
Protecció de pagaments

BanSabadell Seguros Generales

Informació sobre el tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Domicili social a c/ Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, Espanya.

NIF A64194590.

Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 36651, llibre 0, foli 117, secció 8, full M-657405, inscripció 2a, i al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.

Persona delegada de Protecció de Dades: DPO_BSSegurosGenerales@BSSeg.com.

Com obtenim les vostres dades personals?

BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, comercialitza els seus productes per mitjà dels mediadors d’assegurances: BanSabadell Mediación S.L., Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, i Sabadell Consumer Finance, S.A.U., Operador de Banca-Seguros Exclusivo.

Els nostres mediadors recullen les dades personals directament de les persones interessades com a encarregats del tractament, en el moment que es formalitza la contractació de les pòlisses d’assegurança, a través de la xarxa de distribució de Banco de Sabadell, S.A. 

Quines categories de dades personals tractem?

Per contractar i mantenir vigent una pòlissa d’assegurança, cal que tractem les vostres dades identificatives, les de contacte, les del vostre compte bancari i tota la informació relativa al risc assegurat que calgui per fer-ne una valoració òptima i la tarifació corresponent, la qual cosa pot incloure una gran varietat de circumstàncies personals, familiars, financeres i patrimonials, segons el risc de què es tracti.

En les assegurances de salut, la valoració del risc exigeix tractar dades relatives a la salut de les persones assegurades. Aquestes dades es recullen per mitjà d’un qüestionari de salut, que la persona assegurada té el deure legal d’emplenar, en virtut de l’article 10 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança. El tractament de les dades especialment protegides està emparat per l’article 9 del Reglament (UE) general de protecció de dades, per indicació expressa de l’article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que és necessari per executar un contracte d’assegurança en el qual la persona interessada és part.

Per als processos de selecció de personal necessitem tractar les seves dades identificatives i de contacte, així com la seva informació acadèmica i professional, entre d'altres, segons necessitats de la candidatura a què es postuli.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals que ens proporcioneu per contractar la pòlissa d’assegurança i mentre estigui en vigència les tractem amb les finalitats següents:

1.   Per preparar la contractació, contractar i gestionar el contracte d’assegurança; això inclou la valoració i la tarifació del risc assegurat en fer-ne la subscripció i en cada renovació anual, el peritatge de sinistres, la liquidació de prestacions i l’enviament de comunicacions necessàries relacionades amb el vostre contracte, quan escaigui.

2.   Per registrar, tramitar i donar resposta a les queixes i reclamacions que ens feu arribar, si en teniu i en el moment que les tingueu.

3.   Per dur a terme les comprovacions necessàries per tal de detectar i prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

4.   Per dur a terme les comprovacions necessàries per tal de detectar i prevenir el frau en el sector assegurador, en totes les variants, la qual cosa implica que, de vegades, s’hagin de demanar dictàmens pericials addicionals, dur a terme investigacions privades o consultar registres públics, sistemes d’informació creditícia o altres recursos similars.

5.   Per fer, directament, comunicacions no comercials, per mitjans electrònics, relatives a la valoració que en feu de la companyia, com ara enquestes de satisfacció que ens permetin millorar el servei prestat.

6.   Per fer, directament o mitjançant els nostres mediadors d’assegurances, accions o comunicacions comercials i/o publicitàries per qualsevol mitjà, incloent-hi els electrònics, relacionades amb productes similars als que teniu contractats. L’objectiu d’aquestes accions pot ser d’informar-vos de serveis inclosos en la vostra pòlissa, novetats, promocions vigents o esdeveniments diversos.

7.   Per fer, directament o mitjançant els nostres mediadors d’assegurances, accions o comunicacions comercials i/o publicitàries per qualsevol mitjà, incloent-hi els electrònics, relacionades amb productes d’altres entitats asseguradores o gestores de plans de pensions del Grup Banc de Sabadell. L’objectiu d’aquestes accions pot ser d’oferir-vos productes d’assegurances o plans de pensions, en una oferta que no fem nosaltres directament, sinó una altra empresa del grup, i també d’informar-vos de novetats, promocions vigents o esdeveniments diversos.

8.   Per incloure-us com a participant en concursos, sorteigs o altres tipus d’activitats amb fins promocionals, quan ens ho sol·liciteu, sempre d’acord amb el reglament o les bases que s’hi publicitin.

9. Per incloure'l en el procés de selecció de personal de la candidatura o candidatures en què hagi decidit presentar-se, així com per dur-ne a terme la gestió i la resolució.

Tractem les vostres dades personals per elaborar perfils?

Sí, com totes les entitats asseguradores, tenim la necessitat d’elaborar perfils amb finalitats estadisticoactuarials, per tal de valorar el risc assegurat i tarifar-lo en fer la subscripció de la pòlissa i en cada renovació anual, és a dir, per determinar la prima de l’assegurança i actualitzar-la cada any. Aquests perfilaments s’elaboren amb (i) la informació que ens proporcioneu directament, (ii) el nombre, la freqüència i l’import dels sinistres que hàgiu tingut durant la vida de la pòlissa, (iii) les comprovacions que hi fem pel nostre compte per valorar el risc assegurat, a través de les fonts externes que estan a disposició de les entitats asseguradores (en concret: Equifax, Axesor, Centro Zaragoza, Institut Nacional d’Estadística, Evalúa i Datathinx), (iv) els indicadors del perfil de risc assignat per Banco de Sabadell, S.A., i (v) els indicadors del perfil de risc assignat per les entitats asseguradores d’altres rams i/o gestores de plans de pensions participades per Banco de Sabadell, S.A.,* amb les quals tingueu contractat algun producte d’assegurança o pla de pensions, si escau. En tots els casos, fem servir únicament les dades que són adequades, pertinents i limitades al que és necessari d’acord amb les finalitats estadisticoactuarials esmentades i sempre després d’haver-les sotmès a tècniques de pseudonimització i xifrat, com a garantia i respecte de la privadesa de les persones interessades. 

També elaborem perfils amb finalitats comercials a fi de predir quins altres productes, condicions o avantatges addicionals poden interessar-vos i/o podem oferir-vos, i també per determinar el moment idoni per fer-ho: per exemple, quan compliu una edat concreta o si detectem cap indici de descontentament o insatisfacció amb el nostre servei que puguem corregir o compensar. Aquests perfilaments s’elaboren amb (i) la informació que ens proporcioneu directament, (ii) el nombre, la freqüència i l’import dels sinistres que hàgiu tingut durant la vida de la pòlissa, (iii) el nombre de productes que teniu contractats amb nosaltres i la rendibilitat que tenen, i (iv) els indicadors del perfil de risc assignat per les entitats asseguradores d’altres rams i/o gestores de plans de pensions participades per Banco de Sabadell, S.A.,* amb les quals tingueu contractat algun producte d’assegurança o pla de pensions. En tots els casos, fem servir únicament les dades que són adequades, pertinents i limitades al que és necessari d’acord amb les finalitats comercials esmentades i sempre després d’haver-les sotmès a tècniques de pseudonimització i xifrat, com a garantia i respecte de la privadesa de les persones interessades.

Quant de temps conservem les vostres dades personals?

Si demaneu la simulació o la cotització d’una assegurança, conservem les vostres dades personals durant un període màxim de tres (3) mesos, per tal de facilitar i agilitzar la contractació quan decidiu formalitzar-la, sens perjudici que el preu s’actualitzi en el moment que la contractació del producte sigui efectiva. Si es tracta d’una assegurança combinada amb un préstec bancari, aquest període s’estén fins que l’entitat bancària us concedeix el préstec. Si finalment decidiu no contractar l’assegurança, cancel·lem les vostres dades personals en un termini màxim de deu (10) dies.

En contractar l’assegurança o modificar les condicions contractuals per qualsevol mitjà, conservem les vostres dades personals mentre la relació contractual amb nosaltres estigui vigent i, després que s’acabi, durant un període de sis (6) anys.

Quan feu o rebeu comunicacions per telèfon o per altres mitjans de missatgeria instantània, aquestes comunicacions generalment seran enregistrades amb la finalitat de supervisar la qualitat del servei. Aquestes gravacions es conserven durant un període de dos (2) anys.

Si responeu les enquestes d’avaluació sobre el grau de satisfacció amb els nostres serveis, conservem la informació relativa a les vostres respostes durant set (7) anys.

Quan es presenti a una candidatura i rebem el seu Currículum, conservarem les dades el temps estrictament necessari per a la seva gestió. Únicament si és seleccionat en el procés, aquestes dades es conservaran durant un termini màxim de dos (2) anys.

Durant tot el període de conservació, hi apliquem mesures de seguretat apropiades per evitar els riscos de destrucció, pèrdua, alteració accidental o accés no autoritzat a les vostres dades personals. En compliment de l’article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals, durant el darrer període del termini de conservació establert, les dades personals es conserven bloquejades només a l’efecte de respondre davant de possibles responsabilitats derivades del tractament.

Quina base de licitud tenen aquests tractaments?

Els tractaments esmentats recolzen sobre les bases de licitud següents:

1.   Per preparar la contractació, contractar i gestionar el contracte d’assegurança, la base de licitud aplicable és l’execució del contracte d’assegurança en què sou part, o bé l’aplicació de les mesures precontractuals sol·licitades a aquests efectes, en els termes i amb els límits que estableixen la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança, i la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores [article 6.1.b) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

2.   Per registrar, tramitar i donar resposta a les queixes i reclamacions que ens feu arribar, la base de licitud aplicable és el compliment de l’obligació legal que se’ns aplica, derivada de l’article 97 de la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores [article 6.1.c) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

3.   Per dur a terme les comprovacions necessàries per tal de detectar i prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, la base de licitud aplicable és el compliment de les obligacions legals que se’ns apliquen, derivades de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme [article 6.1.c) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

4.   Per dur a terme les comprovacions necessàries per tal de detectar i prevenir el frau en el sector assegurador, la base de licitud aplicable és el nostre interès legítim a complir amb el mandat de la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i, per tant, adoptar mesures efectives a fi de prevenir, impedir, identificar, detectar, informar i posar remei a les conductes fraudulentes consistents a emprar l’engany o l’ocultació d’informació a l’entitat asseguradora, amb l’objectiu d’aconseguir l’emissió d’una pòlissa d’assegurança que altrament no s’emetria, o bé el pagament d’una reclamació que no correspon [article 6.1.f) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

5.   Per fer enquestes a la clientela de satisfacció i valoració de la companyia, la base de licitud és el nostre interès legítim a fidelitzar la clientela i millorar el servei que prestem [article 6.1.f) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

6.   Per fer accions o comunicacions comercials i/o publicitàries, incloent-hi l’elaboració de perfils amb aquesta finalitat, la base de licitud aplicable és el nostre interès legítim a fidelitzar la clientela, procurar de satisfer-los amb els nostres serveis i, en el moment oportú, oferir-los altres productes de què disposem similars als que tinguin contractats i que puguin resultar-los d’interès [article 6.1.f) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

7.   Per fer accions o comunicacions comercials i/o publicitàries relatives a productes d’altres entitats asseguradores o gestores de plans de pensions del Grup Banc de Sabadell, incloent-hi l’elaboració de perfils amb aquesta finalitat, la base de licitud aplicable és el consentiment exprés, lliure, informat, inequívoc i específic que ens atorgueu quan decidiu participar de dades [article 6.1.a) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

8.   Per incloure-us com a participant en concursos, sorteigs o altres tipus d’activitats amb fins promocionals, la base de licitud aplicable és el consentiment que ens atorgueu quan sol·liciteu de participar-hi [article 6.1.a) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

9. Per gestionar la vostra candidatura a processos de selecció de la Companyia, la base de licitud aplicable és l'execució de les mesures precontractuals necessàries per a la consecució d'un contracte laboral [article 6.1.b) del Reglament (EU) General de Protecció de Dades ].

Pel que fa a l’elaboració de perfils amb finalitats estadisticoactuarials, la base de licitud aplicable és l’execució del contracte d’assegurança en què sou part, o bé l’aplicació de les mesures precontractuals sol·licitades a aquests efectes, en els termes i amb els límits que estableixen la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança, i la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores [article 6.1.b) del Reglament (UE) general de protecció de dades]. En la nostra condició d’entitat asseguradora, tenim el deure d’assegurar que, segons hipòtesis actuarials raonables, les tarifes de primes que cobrem són suficients per garantir la solvència de la nostra entitat i, en particular, per constituir les provisions tècniques adequades, en els termes que estableix l’article 94 de la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Pel que fa a l’elaboració de perfils amb finalitats comercials, la base de licitud aplicable és el nostre interès legítim a fidelitzar la clientela, procurar de satisfer-los amb els nostres serveis i, en el moment oportú, oferir-los altres productes de què disposem similars als que tinguin contractats i que puguin resultar-los d’interès [article 6.1.f) del Reglament (UE) general de protecció de dades]. Aquests perfilaments únicament els enriquim amb fonts externes procedents de les entitats asseguradores d’altres rams i/o gestores de plans de pensions participades per Banco de Sabadell, S.A.,* amb les quals tingueu contractat algun producte d’assegurança o pla de pensions, quan (a) ens n’hàgiu donat el consentiment exprés, lliure, informat, inequívoc i específic per fer-ho, el qual podeu revocar en qualsevol moment [article 6.1.a) del Reglament (UE) general de protecció de dades], o quan (b) ens hàgiu sol·licitat de manera expressa la prestació d’un servei que ho requereixi [article 6.1.b) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

Comuniquem les vostres dades personals a tercers?

Els tractaments esmentats requereixen que les vostres dades personals es comuniquin a:

·    Autoritats i organismes públics competents, en compliment de les obligacions legals de supervisió que estableix la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i altres obligacions legals derivades del deure de col·laborar amb la justícia i l’Administració del Estat, com ara la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, el SEPBLAC, l’Agència Tributària, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, els jutjats i els tribunals, en funció del que correspongui.

·    Altres empreses del grup o societats vinculades, en circumstàncies diverses:

o  Podem tenir la necessitat de compartir informació sobre la vostra pòlissa d’assegurança i la seva sinistralitat amb les altres entitats del nostre grup empresarial per complir les obligacions legals de supervisió que estableix la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

o  Amb les entitats asseguradores d’altres rams i/o gestores de plans de pensions participades per Banco de Sabadell, S.A.,* amb les quals tingueu contractat algun producte d’assegurança o pla de pensions, si escau, compartim el vostre indicador de perfil de risc, a fi que puguin determinar la prima de la vostra assegurança i actualitzar-la cada any d’una manera més precisa i amb més garanties, sobre la base de l’interès legítim propi i de la resta d’entitats asseguradores d’altres rams i gestores de plans de pensions de Banco de Sabadell, S.A.,* que consisteix a complir l’article 94 de la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i assegurar que, segons hipòtesis actuarials raonables, les tarifes de primes que cobrem són suficients per garantir la solvència de la nostra entitat i, en particular, per constituir les provisions tècniques adequades.

o  Amb les entitats esmentades en el paràgraf anterior, també podem compartir el vostre indicador de perfil de risc amb la finalitat que valorin la possibilitat d’oferir-vos condicions o avantatges addicionals que incrementin el vostre grau de satisfacció en el moment adequat, sempre que ens hàgiu donat un consentiment vàlid per fer-ho o sol·licitat la prestació d’un servei que ho requereixi.

·    Entitats del sector assegurador i reassegurador per formalitzar el contracte d’assegurança (entitats de reassegurança i coassegurança), quan ho requereixi la pòlissa subscrita, en els termes i amb l’habilitació legal que estableix la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. 

També tenen accés a les dades personals els nostres ENCARREGATS DE TRACTAMENT (agents, mediadors i proveïdors de serveis). En aplicació de les nostres polítiques de bon govern corporatiu, només treballem amb encarregats de tractament que, prèviament, han ofert prou garanties de compliment de la legislació vigent relativa a la protecció de dades. Això garanteix que les vostres dades personals de cap manera no es tractin des d’un país que no ofereixi un nivell de protecció equiparable a l’europeu, tant si es fa mitjançant mesures contractuals amb l’encarregat del tractament com mitjançant l’existència i la verificació de normes corporatives vinculants o d’altres garanties equivalents. Actualment, no fem transferències internacionals de dades personals fora de la Unió Europea.

Fem transferències internacionals de dades?

 

Per fer les enquestes de satisfacció i valoració de la companyia, utilitzem els serveis del proveïdor Medallia Inc., els servidors dels quals són als Estats Units.

Com a resultat, les dades necessàries per fer les enquestes es poden enviar i guardar i poden ser accessibles des de fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Aquestes transferències es fan basant-se en les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea de Protecció de Dades, el contingut de les quals assegura la confidencialitat de les dades transferides i el compliment legal en matèria de protecció de dades [art. 46.2 d) del Reglament (UE) general de protecció de dades].

Quins drets hi teniu?

Com a persona interessada, podeu exercir en qualsevol moment els drets següents:

·       ·    Dret d’accés, si voleu sol·licitar la confirmació (o no) que estem tractant les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir-ne una còpia, junt amb la informació completa sobre el tractament.

·    Dret de rectificació, si voleu sol·licitar la correcció d’errors, la modificació de dades inexactes o incompletes i, en definitiva, garantir la certesa de la informació que és objecte de tractament.

·    Dret de supressió, si voleu sol·licitar la cancel·lació o la supressió de les vostres dades, en cas que el tractament sigui il·lícit o que la finalitat que va motivar el tractament o la recollida hagi desaparegut.

·    Dret d’oposició, si voleu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals amb finalitats comercials, incloent-hi l’elaboració de perfils amb aquest propòsit. En el cas dels tractaments basats en un interès legítim, com a persona interessada també teniu dret a oposar-vos-hi per motius relacionats amb una situació particular, sempre que no hi prevalguin motius legítims imperiosos per al tractament i que les dades no siguin necessàries per formular, exercir o defensar reclamacions.

·    Dret a la limitació del tractament, si voleu sol·licitar la suspensió d’un tractament, perquè es tracta d’un tractament il·lícit o perquè l’exactitud de les dades ha estat impugnada.

·    Dret a la portabilitat, si voleu sol·licitar una còpia de les vostres dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per transmetre-les directament a una altra entitat asseguradora. Aquest és un dret exclusiu de la persona prenedora de l’assegurança.

·    Dret a obtenir garanties en la presa de decisions individuals automatitzades: això significa requerir-hi la intervenció humana, poder expressar-hi el punt de vista propi i/o impugnar les decisions basades exclusivament en el tractament automatitzat de les dades personals, incloent-hi l’elaboració de perfils.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, podeu adreçar-vos a la nostra unitat de Protecció de Dades, a través de la bústia de correu electrònic ProteccionDatos_BSSegurosGenerales@BSSeg.com. Per tal de cursar la vostra sol·licitud sense demora, es recomana que hi indiqueu de manera clara la identitat de la persona interessada (nom, cognoms i número de document nacional d’identitat) i el dret o drets que voleu exercir. L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es facin sol·licituds d’accés que resultin clarament infundades o excessives, cas en el qual estem habilitats legalment per aplicar-hi un cànon raonable que cobreixi el cost de tramitar la sol·licitud.

Addicionalment, i pel que fa al dret d’oposició, us informem que qualsevol ciutadà pot emprar els sistemes d’exclusió publicitària que hi hagi en cada moment per manifestar la seva negativa o oposició a rebre comunicacions comercials de qualsevol entitat a la qual no hi hagi atorgat el consentiment d’una manera expressa. Per obtenir-ne més informació, podeu adreçar-vos a la pàgina web www.listarobinson.es.

Si teniu cap dubte o inquietud relacionats amb el respecte dels vostres drets, podeu contactar en qualsevol moment amb la nostra persona delegada de Protecció de Dades, degudament designada a aquest efecte davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i sol·licitar-ne la mediació, a través de la bústia de correu electrònic DPO_BSSegurosGenerales@BSSeg.com. En particular, podeu sol·licitar a la nostra persona delegada de Protecció de Dades més informació relativa a la ponderació de l’interès legítim sobre el qual hem basat un tractament específic i/o l’avaluació d’impacte que hi hem fet prèviament, quan aquest tractament ofereixi dubtes raonables entorn d’aquestes qüestions.


En darrera instància, us informem que podeu recórrer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per demanar la tutela dels vostres drets o presentar la reclamació que considereu convenient, a través de la pàgina web www.agpd.es o a la seu social, situada al carrer Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid (Espanya).

 

* L’entitat asseguradora del ram vida participada per Banco de Sabadell, S.A., és BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, Espanya. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i a la Direcció General d’Assegurances com a entitat asseguradora amb la clau C-0557. La gestora de plans de pensions participada per Banco de Sabadell, S.A., és BanSabadell Pensiones, E.G.F.P. S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, Espanya. Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid i al Registre d’Entitats Gestores de Fons de Pensions amb la clau G-0085. Us informem que tenim en vigor un ACORD DE CORRESPONSABILITAT DE TRACTAMENT amb aquestes entitats per elaborar de manera conjunta perfils de risc i rendibilitat de clients i clientes. Aquests perfils enriquits amb fonts externes només s’utilitzen (a) en el moment que se subscriu o es renova una pòlissa, sobre la base de l’execució del contracte d’assegurança, i (b) per oferir avantatges comercials en la contractació o renovació de productes, sobre la base del consentiment exprés, lliure, informat, inequívoc i específic que ens hàgiu atorgat, si és el cas. 

BAIXADES

Informació sobre govern corporatiu